Waarom miauwt mijn kat? Dit zijn de redenen én oplossingen! (2024)

Katten miauwen om te communiceren

Miauwen is een vorm van communicatie, vooral gericht op ons. Onderling mauwen katten eigenlijk nooit naar elkaar, en ze hebben dit ook pas aangeleerd toen ze steeds meer bij de mensen kwamen wonen. Mensen communiceren veel door te praten en dat hebben katten dus op hun eigen manier van ons overgenomen. Maar een wilde kat zul je eigenlijk nooit horen mauwen (behalve de kittens).

Kat vertoont ander gedrag, wat nu?

Verschillende soorten miauwtjes

Er bestaan verschillende soorten miauw, met veel verschillende boodschappen. Lang, kort, hard, zacht. Ze hebben niet altijd een positieve boodschap, katten miauwen bijvoorbeeld ook bij pijn en angst. Van veel soorten gemiauw weten we inmiddels wel wat ons pluizige huisgenootje ermee wil zeggen, maar niet alle miauwen zijn altijd duidelijk.

Mogelijk gewoon het ka(t)rakter

Net zoals bij mensen, hebben katten verschillende karakters en zal het per kat verschillen hoeveel en hoe hard deze mauwt. Sommige katten zijn echte praters en andere zul je nooit horen. Dat maakt verder niet zoveel uit, zolang je maar het idee hebt dat je kat zich goed voelt.

Waarom miauwt mijn kat: de boodschappen

Miauwen om aandacht van 'mama'

Kittens beginnen al vroeg met mauwen. Zij gebruiken dit al boodschap naar hun moeder, om te laten weten dat ze honger hebben, wanneer ze in paniek zijn of als mama even niet in de buurt is. Wij mensen vinden het mauwen van een kitten zo schattig dat we er vaak op reageren. Zo leren kittens ook al snel dat miauwen een goede manier is om aandacht te krijgen.

Miauwen van de honger

Dit is waarschijnlijk wel één van de meest bekende ‘miauws’. Veel katten miauwen als ze honger hebben. Dit kan een kort miauwtje zijn, maar veel katten zetten hun mauw optimaal (lang) in voor een lekker hapje. Wij vinden het vaak ook zo vervelend en irritant worden dat we er dan uiteindelijk maar aan toegeven. Sommige katten kunnen heel zielig en hongerig mauwen, terwijl ze net een uur geleden eten hebben gehad.

Wanneer je maatje genoeg te eten krijgt en alsnog blijft mauwen, is het vaak een manier om te proberen wat extra’s binnen te krijgen. Wanneer je hier regelmatig aan toegeeft zal dit gedrag steeds meer toenemen en is het ook moeilijker om het weer af te leren. Let op: bij bepaalde ziektes kunnen katten soms wel extra eetlust krijgen.

’s Nachts miauwen

Wanneer je kat ’s nachts miauwt, kan dit een teken zijn dat deze zich eenzaam of bang voelt. ’s Nachts ben jij niet altijd in de buurt en is het vaak ook veel stiller, plus dat er andere geluiden hoorbaar zijn die je overdag niet altijd hoort. Als je net een kitten in huis hebt kan deze miauwen omdat de kleine pluizenbol mama mist, en nog erg moet wennen aan de nieuwe omgeving. Door je kitten / kat in de slaapkamer te laten kan deze zich fijner en veilgier voelen en kan het miauwen stoppen. Wanneer je dit niet fijn vindt, zorg dan voor genoeg veilige plekjes zodat je kat zich meer geborgen en beschermd voelt.

Miauwen uit verveling

Katten kunnen ook miauwen omdat ze te weinig te doen hebben. Het zijn wat dat betreft net kleine kinderen, wanneer ze zich vervelen gaan ze soms om aandacht vragen. Je kunt kijken of je wat meer afleiding voor je kat kunt bieden. Zo kun je ze wat meer naar buiten laten, voerpuzzels aanbieden, ze meer speeltjes geven (wissel deze wel regelmatig af), wat vaker zelf met ze gaan spelen of bijvoorbeeld plankjes aan je muur maken waar ze lekker op kunnen klimmen en klauteren.

Waarom miauwt mijn kat? Dit zijn de redenen én oplossingen! (2)

Medische redenen om te miauwen

Veel en hard miauwen kan ook door ziekte worden veroorzaakt. Zo miauwen demente katten vaker (en harder), maar ook bij pijn of andere ziektes kan een kat meer geluid gaan maken. Wanneer je kat plotseling (veel) meer gaat miauwen, kan deze oorzaak een rol spelen.

Miauwen door stress

Dit is een nog onderschatte oorzaak van miauwen. Katten zijn heel stressgevoelig, al laten ze dat lang niet altijd zien. Helemaal als katten als klein kitten niet goed zijn gewend aan mensen, geluiden en andere dieren, kunnen ze snel last krijgen van stress. Ze kunnen hierdoor bijvoorbeeld extreem aanhankelijk worden en veel gaan miauwen als jij even niet in de buurt bent. Je kunt hiermee omgaan door je kat veel structuur te bieden en op vaste momenten aandacht en eten te geven.

Waarom loopt een kat je achterna?

Miauwen omdat ze rouwen

Ondertussen is het duidelijk dat katten ook kunnen rouwen. Zij kunnen hierdoor meer teruggetrokken zijn of minder eetlust krijgen, maar soms ook juist meer gaan miauwen.

Tips voor een kat die veel miauwt

Dit zijn de belangrijkste boodschappen die katten willen overbrengen met miauwen. Nog een paar tips:

  • Miauwt je kat veel om aandacht en wil je dat afleren, straf je kat dan niet, dit kan juist voor extra spanningen zorgen waardoor het miauwen juist toeneemt.
  • Door aandacht te geven wanneer je kat miauwt, beloon je het gedrag. Wil je juist dat het afneemt, negeer het dan.
  • Geef je katten op vaste tijden eten en aandacht, zodat je maatje altijd weet waar deze aan toe is. Katten zijn echte control freaks.
  • Mocht je het idee hebben dat je kat zich niet goed voelt, ga dan even langs de dierenarts voor een check, ineens overmatig miauwen kan betekenen dat je kat ziek is.
  • Zorg ervoor dat je kat zich geborgen voelt en genoeg fijne ligplekjes heeft. Helemaal een verhuizing kan bijvoorbeeld veel stress geven en dan heeft je kat wat extra veiligheid nodig.
  • Ook al zijn katten veel op zichzelf en slapen ze veel, toch houden ze op zijn tijd ook erg van aandacht en spelen. Zorg voor genoeg afleiding als je veel van huis bent of weinig tijd voor ze hebt. Helemaal wanneer je wat kleiner woont is dit iets om extra op te letten.

Wist je dat...

Niet elke kat miauwt en ook per ras kan het miauwen erg verschillen. Zo staan Siamezen en andere oosterse rassen erom bekend veel te miauwen. Zij zijn ook veel meer op mensen en andere katten gericht en kunnen heel slecht alleen zijn. Andere rassen, zoals de Maine Coon of de Britse Korthaar, miauwen over het algemeen veel minder.

Je huis 'kat klaar' maken: Benodigdheden en andere weetjes

Waarom miauwt mijn kat? Dit zijn de redenen én oplossingen! (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Prof. An Powlowski

Last Updated:

Views: 5678

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Prof. An Powlowski

Birthday: 1992-09-29

Address: Apt. 994 8891 Orval Hill, Brittnyburgh, AZ 41023-0398

Phone: +26417467956738

Job: District Marketing Strategist

Hobby: Embroidery, Bodybuilding, Motor sports, Amateur radio, Wood carving, Whittling, Air sports

Introduction: My name is Prof. An Powlowski, I am a charming, helpful, attractive, good, graceful, thoughtful, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.